• eTwinning 1

    • Čo je eTwinning?

     eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

     eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.

     eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese, najmä v oblasti digitalizácie.

     eTwinning umožňuje:

     • Registráciu do ESEP – European School Education Platform / eTwinning a prístup k databáze učiteľov a škôl v Európe
     • Nájsť partnerskú školu na realizáciu projektu eTwinning alebo Erasmus+
     • Spoluprácu na projekte s partnermi a žiakmi v bezpečnom virtuálnom priestore TwinSpace
     • Získať uznanie a hodnotné odmeny v Národnej alebo Európskej súťaži eTwinning
     • Získať za kvalitný eTwinning projekt Národný alebo Európsky certifikát kvality
     • Účasť na seminároch, odborných vzdelávaniach a konferenciách doma aj v zahraničí a získanie certifikátu
     • Účasť na slovenských aj európskych ONLINE vzdelávaniach a webinároch a získanie certifikátu
     • Získať prestížny titul Škola eTwinning
     • Byť členom Skupiny eTwinning a diskutovať a spolupracovať na konkrétnych témach

     Mathematik als „Fremdsprache“?

     Platforma: European School Education Platform (Twinspace)

     Projekt: https://school-education.ec.europa.eu/sk/etwinning/projects/mathematik-als-fremdsprache/twinspace/pages

     Trvanie projektu: november 2023 – január 2024

     Základné informácie projektu: Žiaci a študenti partnerských škôl si budú v rámci projektu navzájom pripravovať i riešiť jednoduché zadania, úlohy a testy z oblasti matematiky. Spoločným prvkom, ktorý ich bude spájať, bude nielen matematika ale aj nemecký jazyk, ktorý bude komunikačným jazykom projektu.

     Cieľ projektu:

     • Zábavnou formou priblížiť žiakom a študentom matematiku i nemecký jazyk prostredníctvom interaktívnych prvkov internetu.
     • Naučiť sa spolupracovať a zdieľať informácie v rámci medzinárodného tímu.
     • Naučiť sa pracovať v platforme.
     • Zakladať partnerstvá.
     • Zlepšiť digitálne zručnosti žiakov a študentov.

     Očakávané výstupy:

     • Spoločný Twinspace
     • Logo Projektu
     • Spoločný tematický Slovník/Lexikon
     • Vyhodnotenie vytvorených zadaní, úloh a testov formou dotazníka spokojnosti 

     Kľúčové slová projektu: matematika, nemecký jazyk, kolaborácia, nové nástroje Web 2.0

     Koordinátor projektu:

     • Gymnázium J.A.Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce, Slovensko

     Partneri projektu:

     Cieľové skupiny:

     • Žiaci a študenti vo veku od 15 do 19 rokov

     Plánovanie projektových aktivít:

     • Nadviazanie partnerskej spolupráce
     • Stanovenie pravidiel správania a spolupráce na Twinspace
     • Vytvorenie loga projektu
     • Predstavenie partnerských tímov
     • Vytvorenie zadaní, úloh a testov s využitím nástrojov Web 2.0

     Ako je zapojená naša škola: 

     Naše gymnázium v projekte reprezentujú študenti 4. B triedy. Projekt vedie Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD. Spoločne sme vytvorili v aplikácii Padlet nástenky s fotografiami žiakov a študentov zúčastnených tímov. Na hodinách nemeckého jazyka študenti v uvedenej aplikácii zadali základné informácie o fotografiách umiestnených na nástenke s vlastným popisom i opisom svojich záujmov a aktivít. Náš tím svoju budovu svojho gymnázia prezentoval netradične formou puzzle v aplikácii Jigidi. Po vzájomnom predstavení partnerských tímov náš tím vytvoril v aplikácii Crosswordlabs krížovku s členením základných oblastí matematiky. Grécky tím inšpirovaný možnosťami, ktoré uvedený nástroj umožňuje, vytvoril tematicky ďalšiu krížovku s menami významných starovekých gréckych matematikov. Francúzsky tím pripravil pre ostatné tímy na odľahčenie pred vianočnými sviatkami hru v aplikácii Kahoot z oblasti planimetrie a trigonometrie. Pretože v matematike sa často využívajú písmená gréckej abecedy v aplikácii LearningApps sme vytvorili úlohu pre zvyšné tímy a overili sme nakoľko poznajú písmená gréckej matematiky (čo samozrejme nerobilo problém gréckemu tímu). Spokojnosť so zadanými úlohami môžu žiaci vyjadriť formou dotazníka v rámci možností, ktoré ponúka Google Docs. V súčasnosti pracujeme s partnerskými kolektívmi na spoločnej knihe (lexikone) s výstupmi spoločného projektu.